Starszy bosman portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy bosman portu
Miejsce pracy: Ustka
Ogłoszenie o naborze Nr 76024

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy) -praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych - przeprowadzanie kontroli/inspekcji


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie - promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące strefa bezpieczna - uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym (kat.B)


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: -brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitoruje ruchem statków w porcie i na redzie portu, prowadzi rejestr wejść i wyjść jednostek oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • sprawdza stan urządzeń cumowniczych, nabrzeży i stanowisk ratowniczych oraz odnotowuje w dzienniku portowym istotne wydarzenia, informacje o warunkach pogodowych i poziomie wód
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wspiera informacyjnie w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu terenów i obiektów portowych oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • kontroluje jednostki pływające i ich załógi pod względem posiadanych dokumentów, uprawnień i wykonania poleceń pokontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zabezpiecza mienie wydobyte lub znalezione w morzu
 • prowadzi monitoring oznakowania nawigacyjnego, realizuje doraźnie interwencjie na akwenie właściwości bosmanatu
 • pobiera opłaty portowe zgodnie z obowiązującym cennikiem, rozlicza energię elektryczną oraz prowadzi gospodarkę magazynową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane z gospodarką morską
 • świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość obsługi komputera (poczta, pakiet biurowy Microsoft Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, znajomość przepisów z zakresu administracji morskiej
 • dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań

Powiązane

Podobne oferty